Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TAO 2014/15 MLSZ elfogadó határozat

2014.12.14

Iktatószám:  ki/JH01-5897/2014                                                                               TÜRJEI SPORTEGYESÜLET

Ügyiratszám: SFP-5897/2014                                                                                                                                                TÜRJE

Ügyintéző: Nagy Réka                                                                                                                                                  SZABADSÁG TÉR 9.

E-mail: nagy.reka@ml sz.hu                                                                                                                                                                      8796

 

Tárgy: sportfejlesztési program hagyására irányulórelem hagyása

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a tobbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törny (a tobbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törny (a tobbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törny (a tobbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellerzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a tobbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

 H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési  program  hagyására  irányuló  eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) T ÜRJEI SPORT EGYESÜLET kérelmező (székhelye: 8796 TÜRJE SZABADSÁG TÉR 9., adószáma: 19956703 - 1 - 20, képviselője: PACSI KRISZTIÁN) (a tobbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, i l letve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján  jogcímenként  az  alábbi összegekben jóváhagyom:

 

Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás

összege

Közreműködői j összege

Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági j

Támogatás összesen

A program megvalósításához szükséges önrész

Előnanszírozással megvalósítandó rgyi eszköz beruházás, felújítás

 

2 213 915 Ft

 

0 Ft

 

22 363 Ft

 

2 236 278 Ft

 

958 405 Ft

Unpótlás-nevelési feladatok

3 858 273 Ft

0 Ft

38 972 Ft

3 897 245 Ft

433 027 Ft

Összesen:

6 072 188 Ft

0 Ft

61 335 Ft

6 133 523 Ft

1 391 432 Ft

 

 

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel megnevezése

Jóváhagyott támogatási összeg

Megvalósítás módja

Funkcionalitás/öltözőfelújítás

1 720 040 Ft

Előnanszírozott

Játéktér/pályakarbantartó gépek, kieg.

516 238 Ft

Előnanszírozott

Összesen:

2 236 278 Ft

 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja al apj án helye nincs.  A Kérelmező a Ket.  100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a rosizigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a rosi zigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási jat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

 

 

INDOKLÁS

 

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele,  hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a hagyást  végző szervezet részére hagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.30. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom son megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, a benyújtott költségterv személyi jellegű fordítás, valamint unpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatási jogcím támogatási összegét – a 2014/2015s támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elksége által a 25/2014 (02.11.) számú határozata  alapján  hagyott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervénekrgyi eszköz jogcímen hagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az  MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósításátnylegesen elősegítő fejlesztésekgyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés un kelt a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a hagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt unpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmezőrelmezheti a hagyott sportfejlesztési programjának módosítását.

Az eljárás son megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával.

A sportfejlesztési program hagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a  látvány-csapatsportok támogatásával összeggő sportfejlesztési program hagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási jról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási j fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal hagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a hagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmezőgyelmét arra, hogy a jelen határozatban hagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elkségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról törté elszámolást az ellerző szervezet, az MLSZ végzi, az elszámolási elvekgyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014.06.10.

A határozatot kapják:

  1. Kérelmező
  2. Irattár
 

dr. Vági Márton

titkár

 
 

 

Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2019 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 11776
30 nap: 123
24 óra: 3